preloader
Bezpłatna wycena

agree(wymagane)
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Współadministratorami danych osobowych są: Semergy sp. z o.o. sp. k., Artefakt sp. z o.o. sp. k., Semahead sp. z o.o. sp. k., Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp. k., Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz złożyć w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem lub Doradcą Klienta, który skontaktował się z Tobą w celu przedstawienia zamówionej wyceny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Pełna treść polityki prywatnościRegulamin strony

Polityka prywatności

Informacja dla Potencjalnych Klientów, Klientów oraz osób wskazanych przez ww. podmioty do kontaktu o przetwarzaniu danych osobowych przez Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Widzialni.pl - infografika RODO
Działając na podstawie art. 13 i 14 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – przekazujemy Pani/Panu następujące informacje:

 1. Współadministratorzy danych osobowych

  1. Semergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908, e-mail: Współadministrator pierwszy
  2. Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 53 – 332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000486593, NIP: 8992749307, REGON: 022291931, e-mail: Współadministrator drugi
  3. Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000802729, NIP: 6793189537, REGON: 384327108, e-mail: Współadministrator trzeci
  4. Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000767411, NIP: 5272880176, REGON: 382400887, e-mail: Współadministrator czwarty
  5. Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634480, NIP: 9231698844, REGON: 363841741, e-mail: Współadministrator piąty

  Współadministratorzy tworzą jedną grupę przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i osobowo i wspólnie ustalają m.in. strategię sprzedażową i organizacyjną. Współadministratorzy łącznie są nazywani również „Grupą SEO”.

  Z każdym ze Współadministratorów mogą się Państwo skontaktować się kierując pismo na adres siedziby lub poprzez wskazany powyżej adres e-mail.

  Współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień określających odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Treść tych uzgodnień dostępna jest na stronach internetowych Współadministratorów:

  1. Semergy sp. z o.o. sp.k z/s w Poznaniu: na stronie internetowej www.semergy.pl w zakładce RODO w stopce strony,
  2. Artefakt sp. z o.o. sp.k. z/s w Wrocławiu: na stronie internetowej www.artefakt.pl w zakładce RODO w stopce strony
  3. Semahead sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu: na stronie internetowej semahead.agency w zakładce RODO w stopce strony
  4. Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu: na stronie internetowej www.grupatense.pl w zakładce RODO w stopce strony,
  5. Widzialni.pl sp. z o.o. sp.k. z/.s w Poznaniu: na stronie internetowej www.widzialni.pl w zakładce RODO w stopce strony.
 2. Punkt kontaktowy

  Współadministratorzy ustanowili punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

  1. e-mail:
  2. dane adresowe: Semergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).
 3. Inspektor ochrony danych
  Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, pana Bartosza Kurzawę, z którym mogą Państwo skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych pełni jednocześnie rolę punktu kontaktowego (dane do kontaktu jak w pkt 2).
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. W przypadku, gdy jest Pani/Pan naszym Potencjalnym Klientem, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

   • podjęcia działań zmierzających do przygotowania oferty i zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana zainteresowanie ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO);
   • przesyłania newslettera, informacji marketingowych i handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgoda);
   • skontaktowania się z Panią/Panem w celu omówienia wyników audytu SEO domeny internetowej, z której pozyskaliśmy Pani/Pana dane kontaktowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współdministratora jest kontakt z Potencjalnym Klientem w celu wyjaśnienia wyników audytu);
   • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wiadomość przesłaną do Współdministratora w formularzu kontaktowym lub w innej formie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współdministratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość);
   • badania oceny kontaktu podjętego przez naszego Doradcę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest doskonalenie procesu sprzedaży, obsługi Klienta w organizacji oraz cele szkoleniowe);
   • analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju);
   • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. W przypadku, gdy jest Pani/Pan naszym Klientem, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

   • zawarcia i realizacji umowy, w tym prowadzenia komunikacji w związku z realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO);
   • rozliczeń księgowych i podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych przez Współadministratora wynikać będzie w szczególności z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości. W zakresie tego celu tylko spółka z którą zawarłeś/zawarłaś umowę jest Administratorem Twoich danych osobowych i samodzielnie ustala cele przetwarzania Twoich danych osobowych. Dalsze informacje w tym zakresie wskazano w pkt 7.1;
   • marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Współadministratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest informowanie Klienta o aktualnej ofercie);
   • zapewnienia zgodności z wewnętrznymi regulacjami grupy Bauer Media w tym wykonywania nadzoru korporacyjnego i analiz ryzyka (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art.5 LkSG – niemieckie prawo o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw);
   • badania poziomu zadowolenia dotyczącego realizowanej umowy i obsługi Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest doskonalenie jakości świadczonych usług, procesu sprzedaży, obsługi Klienta w organizacji i cele szkoleniowe);
   • analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju,
   • tworzenie raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy;
   • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. W przypadku, gdy jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem naszego Klienta lub Potencjalnego Klienta, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

   • komunikacji związanej z przedstawieniem oferty oraz zawarciem i realizacją umowy, zawartej z podmiotem który Państwo reprezentujecie, co jest uzasadnionym interesem Współadministratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Współadministratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest informowanie pracowników/współpracowników Potencjalnego Klienta lub Klienta o aktualnej ofercie);
   • badania poziomu zadowolenia dotyczącego podjętego kontaktu, jakości obsługi lub realizowanej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest doskonalenie jakości świadczonych usług, procesu sprzedaży i obsługi oraz cele szkoleniowe);
   • analitycznym i statystycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem Współadministratora jest optymalizacja oferty, badanie zainteresowania ofertą, poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych i możliwości rozwoju, tworzenie raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje;
   • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Źródło pozyskania danych

  1. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane:

   • bezpośrednio od Pani/Pana;
   • ze źródeł powszechnie dostępnych (np. z rejestru CEIDG, KRS lub z Pani/Pana strony internetowej);
   • od Pani/Pana pracodawcy lub współpracownika;
   • od naszych partnerów, na podstawie uprzednio udzielnej przez Panią/Pana zgody;
  2. Przy pierwszym kontakcie naszego Doradcy lub Opiekuna Klienta oraz w każdym innym czasie, w przypadku zgłoszenia zapytania, uzyska Pani/Pan dokładną informację o źródle pozyskania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  Przetwarzane są dane osobowe z kategorii zwykłych (w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
  adres strony internetowej, stanowisko, nagranie rozmowy, dane dotyczące realizowanych umów).
 7. Odbiorcy danych

  • Odbiorcami Twoich danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez danego Współadministratora, będą podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia danego Współadministratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności dostawcy rozwiązań IT. W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług została zawarta między Tobą (lub podmiotem który reprezentujesz) a Wdzialni.pl sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu, Twoje dane osobowe będą również przekazywane do Semergy sp. z o.o. sp.k. z/s w Poznaniu, która w tym zakresie pełni rolę podmiotu przetwarzającego w zakresie obsługi księgowej, administracyjnej i wewnętrznej obsługi prawnej. Dane Klientów będą udostępnione spółce zarządzającej Grupą Bauer Media w celu wykonywania nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych polityk i regulacji (nadzór korporacyjny) w tym niemieckiego prawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (art. 5 LkSG).
  • Z zastrzeżeniem pkt powyżej nie udostępniamy danych osobowych podmiotom spoza grupy kapitałowej, chyba że wcześniej wyrazisz na to zgodę.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych

  • Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – tj. maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy.
  • Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował/a się Pan/Pani z nami w sprawie jej zawarcia.
  • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, przesyłania newslettera i informacji handlowych przetwarzamy przez okres realizacji tego celu lub do czasu wycofania zgody albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora (innego niż marketing bezpośredni), dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane, lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługujące prawa

  1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   • prawo do wycofania zgody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (np. zgoda na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych), może Pani/Pan wycofać tę zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem (art. 8 ust. 3 RODO);
   • prawo dostępu do danych. Ma Pani/Pan prawo by dowiedzieć się m.in. czy i jakie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Współadministratora, w jakim celu oraz uzyskać kopię tych danych (art. 15 RODO);
   • prawo sprostowania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych, jeśli są nieprawidłowe. Dotyczy to również uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
   • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO, może Pani/Pan żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wycofał/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych lub wniósł/a skuteczny sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub umowa, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Współadministratora te dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Będzie Pan/Pani mógł/a przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, aby to Współadministrator przesłał te dane do innego administratora (jeśli taka operacja będzie technicznie możliwa) – art. 20 RODO;
   • prawo wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, z uwagi na swoją szczególną sytuację. Współadministrator nie będzie już przetwarzał Pani/Pana danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy Współadministrator wykaże, że w przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności (szczególnej sytuacji). Wyjątkiem jest sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – w przypadku jego wniesienia Współadministrator zawsze zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. (art. 21 RODO);
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO).
  2. Z przysługujących Pani/Panu praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego) może Pani/Pan skorzystać kontaktując się ze Współadministratorem, Doradcą/Opiekunem Klienta lub Inspektorem Ochrony Danych lub przez Punkt kontaktowy.
  3. W odpowiedzi na Pani/Pana żądanie, Współadministrator podejmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, odpowiednie działania, o których zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez Współadministratora pierwszego. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y.
 10. Pozostałe informacje

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.
  • Twoje dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jednak w związku z korzystaniem z usług i rozwiązań informatycznych oferowanych w większości przez amerykańskie firmy, takie jak Microsoft, Google, Facebook, dane osobowe związane z użytkowaniem naszych serwisów internetowych (IP, dane dotyczące urządzenia, przeglądarki itp.), mogą trafić do USA. Przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie w oparciu o jedną z przesłanek wymienionych w art. 45-49 RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich dane zostały zebrane.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami i pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Wznieś się na wyżyny i dołącz do grupy ponad 1000 klientów

Telematics Technologies sp. z o.o.
„Z Agencją Widzialni.pl współpracujemy od 2014 roku w zakresie SEO 2.0 oraz od 2018 roku w zakresie kampanii Google Ads. Cenimy sobie profesjonalne podejście specjalistów z działu SEO oraz PPC i jesteśmy zadowoleni z jakości oferowanych usług, a także osiąganych rezultatów. Cenimy sobie profesjonalne podejście specjalistów z działu SEO i PPC…”
Kaliński - Układy wydechowe
„Na początku 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Widzialni.pl korzystając z usługi SEO 2.0. Firma Widzialni.pl już na początku współpracy wskazała nam konkretny plan działań, który obecnie wspólnie realizujemy. Cały czas pozostajemy w stałym kontakcie, obserwujemy efekty, wprowadzamy zmiany. Dzięki współpracy systematycznie notujemy lepsze wyniki, zdobywając coraz większą część rynku.”
UTAL sp. z o. o.
„Z przyjemnością rekomendujemy usługi agencji Widzialni.pl w zakresie pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Z agencją jesteśmy związani od 2014 roku, a nasza współpraca wciąż trwa. Działania realizowane w ramach pozycjonowania, w tym optymalizacji stron internetowych, prowadzone są przez doświadczonych specjalistów…”
PRO-MAR S.A.
„Jako przedstawiciele Pro-Mar S.A., z przyjemnością informuję, że współpracujemy z firmą Widzialni.pl od kilku lat. Współpraca rozpoczęła się w styczniu 2014 r. i trwa nadal, ponieważ, jesteśmy bardzo zadowoleni z promocji naszej firmy w Internecie - nie tylko w Polsce, ale także za granicą.”
GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.k.
„Jako niezależna agencja postdigitalowa współpracujemy z wieloma firmami, w tym z agencją Widzialni.pl. W czasie kilkuletniej współpracy poleciliśmy poznańskiej agencji kilkunastu klientów, którzy do dziś korzystają z usług z zakresu szeroko pojętego marketingu internetowego i pozycjonowania. Współpraca z Widzialnymi to szybkie, zdecydowanie i przede wszystkim skuteczne działania…”
1.723
Zrealizowanych
usług
28.936
Pozycjonowanych
fraz kluczowych
15 lat
Efektów
naszej pracy
91%
Przedłużonych
umów