preloader
Bezpłatna wycena

agree(wymagane)
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Współadministratorami danych osobowych są: Semergy sp. z o.o. sp. k., Artefakt sp. z o.o. sp. k., Semahead sp. z o.o. sp. k., Grupa Tense Polska sp. z o.o. sp. k., Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k. Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz złożyć w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem lub Doradcą Klienta, który skontaktował się z Tobą w celu przedstawienia zamówionej wyceny. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Pełna treść polityki prywatnościRegulamin strony

Regulamin

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Dane usługodawcy serwisu:
Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35
NIP: PL9231698844
REGON: 363841741
KRS: 0000634480

Portal Internetowy widzialni.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Portalu
Internetowego widzialni.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie
internetowej widzialni.pl i jej subdomenach.

Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego
widzialni.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub
udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi
świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego widzialni.pl.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub
Serwisów w Portalu widzialni.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach,
cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy
i Usługi świadczone w Portalu Internetowym widzialni.pl.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego widzialni.pl, w szczególności z Usług i Serwisów
dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa
polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2. DEFINICJE

Portal Internetowy widzialni.pl – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi
internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem widzialni.pl

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu widzialni.pl oraz Usług dostępnych w
Portalu widzialni.pl;

Konsument – osoba korzystająca z Portalu widzialni.pl w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;

Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu widzialni.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod
poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują widzialni.pl;

Partner – każdy podmiot współpracujący z widzialni.pl na podstawie stosownej umowy;

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności
stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU widzialni.pl

W ramach Portalu widzialni.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: porównanie cen
różnych dostawców usług, wypełnienie formularza do wybranego dostawcy usługi lub do wielu dostawców usług.
Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu widzialni.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach
określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, nie stanowią inaczej, korzystanie
przez Użytkownika z Usługi w Portalu widzialni.pl jest bezpłatne.

W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.

Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu widzialni.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów
Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część
Portalu widzialni.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Portal widzialni.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i
zestawienie w Portalu widzialni.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach
prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631
j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów,
znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu widzialni.pl przysługują Usługodawcy lub osobom
trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu
widzialni.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w
szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu widzialni.pl Użytkownicy nie nabywają
żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu widzialni.pl oraz utworów i baz danych w
nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie,
modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu widzialni.pl
lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu widzialni.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków
wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich
wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU widzialni.pl

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu widzialni.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego
w Internecie (netykieta). Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw
autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu widzialni.pl Materiały, w
szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego
tytułu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie
przez Użytkownika z Portalu widzialni.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub
przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane
zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami
haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. Ograniczenie to nie odnosi się do
Konsumenta, w przypadku gdy szkody powstały z winy Usługodawcy.

7. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU widzialni.pl

Do korzystania z Usług w Portalu widzialni.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego
dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca
się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej
przeglądarki internetowej).Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki
techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu widzialni.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są
krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np.
local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu
widzialni.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w
szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii
(local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony
Prywatności widzialni.pl

9. DANE OSOBOWE

W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu widzialni.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe –
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu
widzialni.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe
Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie
danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po
uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich
usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na
adres: kontakt@widzialni.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie
usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej
Usługi.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w
postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu widzialni.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu widzialni.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W
przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu
widzialni.pl.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu
widzialni.pl.

Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub
modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu.
Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie
stosownego komunikatu w Portalu.

Wznieś się na wyżyny i dołącz do grupy ponad 1000 klientów

Telematics Technologies sp. z o.o.
„Z Agencją Widzialni.pl współpracujemy od 2014 roku w zakresie SEO 2.0 oraz od 2018 roku w zakresie kampanii Google Ads. Cenimy sobie profesjonalne podejście specjalistów z działu SEO oraz PPC i jesteśmy zadowoleni z jakości oferowanych usług, a także osiąganych rezultatów. Cenimy sobie profesjonalne podejście specjalistów z działu SEO i PPC…”
Kaliński - Układy wydechowe
„Na początku 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Widzialni.pl korzystając z usługi SEO 2.0. Firma Widzialni.pl już na początku współpracy wskazała nam konkretny plan działań, który obecnie wspólnie realizujemy. Cały czas pozostajemy w stałym kontakcie, obserwujemy efekty, wprowadzamy zmiany. Dzięki współpracy systematycznie notujemy lepsze wyniki, zdobywając coraz większą część rynku.”
UTAL sp. z o. o.
„Z przyjemnością rekomendujemy usługi agencji Widzialni.pl w zakresie pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych. Z agencją jesteśmy związani od 2014 roku, a nasza współpraca wciąż trwa. Działania realizowane w ramach pozycjonowania, w tym optymalizacji stron internetowych, prowadzone są przez doświadczonych specjalistów…”
PRO-MAR S.A.
„Jako przedstawiciele Pro-Mar S.A., z przyjemnością informuję, że współpracujemy z firmą Widzialni.pl od kilku lat. Współpraca rozpoczęła się w styczniu 2014 r. i trwa nadal, ponieważ, jesteśmy bardzo zadowoleni z promocji naszej firmy w Internecie - nie tylko w Polsce, ale także za granicą.”
GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.k.
„Jako niezależna agencja postdigitalowa współpracujemy z wieloma firmami, w tym z agencją Widzialni.pl. W czasie kilkuletniej współpracy poleciliśmy poznańskiej agencji kilkunastu klientów, którzy do dziś korzystają z usług z zakresu szeroko pojętego marketingu internetowego i pozycjonowania. Współpraca z Widzialnymi to szybkie, zdecydowanie i przede wszystkim skuteczne działania…”
1.723
Zrealizowanych
usług
28.936
Pozycjonowanych
fraz kluczowych
15 lat
Efektów
naszej pracy
91%
Przedłużonych
umów